Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Gebruiksvoorwaarden

Op deze pagina worden de voorwaarden uiteengezet die van toepassing zijn op uw gebruik van de website www.keyloop.com (de site), die wordt aangeboden door Keyloop (Nederland) B.V. (Keyloop). Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u de site gaat gebruiken. Door gebruik te maken van de site geeft u aan dat u deze gebruiksvoorwaarden aanvaardt en zult naleven. Als u deze gebruiksvoorwaarden niet aanvaardt, dient u de site te verlaten.

Uw toegang tot de site

De site is uitsluitend bedoeld om informatie te geven. U stemt erin toe dat u de informatie op deze site op geen enkele wijze zult aanpassen, verplaatsen, aanvullen, verwijderen of saboteren, noch de software, door het auteursrecht of door handelsmerken beschermd materiaal, handelsgeheimen of enige andere bedrijfseigen informatie van de site zult decompileren, aan reverse engineering onderwerpen, disassembleren, onrechtmatig gebruiken of verbergen. 

Materialen die via de site kunnen worden geraadpleegd, mogen uitsluitend voor eigen, niet-commercieel gebruik worden weergegeven, gedownload en afgedrukt. U mag dergelijke materialen op geen enkele wijze aanpassen. Indien u in strijd met deze gebruiksvoorwaarden enig gedeelte van de site afdrukt, kopieert of downloadt, vervalt uw recht om gebruik te maken van de site onmiddellijk. In dat geval dient u alle gemaakte kopieën van de materialen op verzoek van Keyloop te retourneren dan wel te vernietigen.

Indien u ten behoeve van uw gebruik van de site een gebruikersnaam, wachtwoord of enige andere identificatie-informatie opgeeft of ontvangt, dan dient u deze geheim te houden en niet openbaar te maken aan derden. Keyloop heeft te allen tijde het recht om gebruikersnamen of wachtwoorden, ongeacht of u deze zelf hebt gekozen of dat deze door Keyloop aan u zijn verstrekt, uit te schakelen als Keyloop te goeder trouw meent dat u zich niet hebt gehouden aan enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden.

Intellectuele-eigendomsrechten

Keyloop of zijn gelieerde ondernemingen zijn eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele-eigendomsrechten ten aanzien van de site en al het materiaal dat erop wordt gepubliceerd. Dergelijke werken worden wereldwijd beschermd door het auteursrecht en andere wetten en verdragen op het gebied van intellectuele eigendom. Al deze rechten worden voorbehouden. 

Keyloop,, Autoline, iLearn@Keyloop, EVA DMS, EVA PLUS DMS en bepaalde andere merken die op de site worden gebruikt, zijn handelsmerken van Keyloop en zijn gedeponeerd in de Europese Unie en elders.

Aanpassingen aan de site en aan deze voorwaarden

Keyloop streeft ernaar de site regelmatig bij te werken, wat betekent dat de inhoud op elk gewenst moment kan worden gewijzigd. Indien noodzakelijk kan Keyloop de toegang tot de site opschorten of de site voor onbepaalde tijd sluiten. Hoewel het materiaal op de site op enig moment verouderd kan zijn, is Keyloop niet verplicht om dergelijk materiaal bij te werken. 

Keyloop kan deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde herzien door deze pagina aan te passen. We raden u aan deze pagina regelmatig te bekijken om na te gaan of er wijzigingen zijn doorgevoerd, aangezien deze bindend voor u zijn. Sommige bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden kunnen ondergeschikt zijn aan bepalingen of kennisgevingen die elders op de site zijn gepubliceerd.

Aansprakelijkheid

Het materiaal op de site wordt in de huidige staat ('as is') verstrekt, zonder garanties, condities, verklaringen of beweringen met betrekking tot de nauwkeurigheid ervan. Voor zover dit wettelijk is toegestaan, nemen Keyloop en zijn gelieerde ondernemingen hierbij uitdrukkelijk afstand van alle impliciete garanties, condities, verklaringen of beweringen. 

Voor zover dit wettelijk is toegestaan, sluiten Keyloop en zijn gelieerde ondernemingen hierbij uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor alle directe of indirecte schade of gevolgschade van gebruikers in verband met de site of in verband met het gebruik, de onmogelijkheid van gebruik of de resultaten van het gebruik van de site, aan de site gekoppelde websites en op de site geplaatste materialen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot enige aansprakelijkheid voor verlies van inkomsten of opbrengsten, omzetverlies, winstderving of contractverlies, verlies van verwachte besparingen, verlies van gegevens, verlies van goodwill en verspilde beheer- of kantoortijd dan wel enig ander verlies of schade, van welke aard dan ook, ongeacht de oorzaak en ongeacht of dit verlies of deze schade werd veroorzaakt door een onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk of anderszins, zelfs indien dit verlies of deze schade was te voorzien. 

Dit is niet van invloed op de aansprakelijkheid van Keyloop wegens overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid, noch enige andere aansprakelijkheid die krachtens het toepasselijke recht niet kan worden uitgesloten of beperkt.

Informatie over u en uw bezoeken aan de site

Keyloop kan informatie over gebruikers verzamelen en verwerken in overeenstemming met ons privacybeleid, dat u kunt nalezen op de site. Door gebruik te maken van de site verklaart u zich akkoord met deze verwerking en garandeert u dat alle gegevens die u verschaft nauwkeurig zijn.

Levering van producten en diensten

Overeenkomsten inzake de levering van goederen of diensten die tot stand kunnen komen als gevolg van bezoeken aan de site zijn onderworpen aan de algemene voorwaarden van Keyloop, die op het toepasselijke moment aan u ter beschikking worden gesteld.

Koppelingen naar de site

U mag een koppeling naar de startpagina van de site maken, mits dit op een eerlijke en juridische toegestane wijze gebeurt en u de reputatie van Keyloop niet beschadigt of misbruikt. De koppeling mag niet de schijn wekken dat Keyloop uw website goedkeurt of aanbeveelt of dat er een relatie tussen u en Keyloop bestaat. De site mag niet worden weergegeven binnen een frame van een andere website en u mag geen koppeling maken naar enige andere pagina dan de startpagina. Keyloop behoudt zich het recht voor om de toestemming voor het maken van een koppeling zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken.

Koppelingen vanaf de site

De site bevat koppelingen naar andere sites en bronnen die door derden worden aangeboden. Keyloop heeft geen controle over de inhoud van dergelijke externe sites of bronnen en aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enig verlies of enige schade als gevolg van uw gebruik van deze sites of bronnen. 

Rechtsbevoegdheid en toepasselijke wetgeving

De rechtbank van Utrecht (Nederland) heeft de exclusieve rechtsbevoegdheid om uitspraak te doen inzake vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de site. Desalniettemin behoudt Keyloop zich het recht voor om gerechtelijke stappen tegen u te nemen wegens schending van deze voorwaarden in uw land van ingezetenschap of enig ander toepasselijk land. 

Deze gebruiksvoorwaarden evenals alle geschillen of claims die voortvloeien uit of verband houden met deze gebruiksvoorwaarden dan wel de inhoud of formulering ervan (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen) worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de Nederlandse wet.