Vilkår for bruk

Denne siden angir vilkårene som gjelder for din bruk av webområdet www.cdkglobal.no ("området"), som drives av CDK Global (Norge) AS ("CDK"). Les disse vilkårene for bruk nøye før du begynner å bruke området. Ved å bruke området gir du til kjenne at du godtar disse vilkårene for bruk, og at du godtar å følge dem. Hvis du ikke godtar disse vilkårene for bruk, må du forlate området.

Din tilgang til området

Området er bare for informasjonsformål. Du godtar at du ikke på noen måte vil endre, flytte, legge til, slette eller på annen måte manipulere informasjonen som finnes på området, og du vil heller ikke dekompilere, foreta omvendt utvikling, demontere eller bruke eller på ulovlig vis redusere noen del av programvaren, opphavsrettslig beskyttet eller varemerkebeskyttet materiale, forretningshemmeligheter eller annen beskyttet informasjon som finnes på webområdet. 

Materiale du har fått tilgang til via området, kan bare vises, lastes ned og skrives ut til egen, ikke-kommersiell bruk. Du kan ikke endre noe slikt materiale på noen måte.  Hvis du skriver ut, kopierer eller laster ned noen del av området i uoverensstemmelse med disse vilkårene for bruk, vil retten din til å bruke området opphøre umiddelbart, og du må, etter CDKs forgodtbefinnende, returnere eller ødelegge alle kopier av materialet som du har laget. 

Hvis du velger eller blir tildelt en brukeridentifikasjonskode, et passord eller noen annen informasjon for bruk på området, må du behandle slik informasjon som konfidensiell, og du må ikke oppgi den til noen tredjepart. CDK har retten til å deaktivere enhver brukeridentifikasjonskode eller ethvert passord, enten det er valgt av deg eller tildelt av CDK, når som helst hvis du etter CDKs oppfatning ikke har oppfylt en av bestemmelsene i disse vilkårene for bruk.

Åndsverksrettigheter

CDK eller dets tilknyttede selskaper er eierne eller lisensinnehaverne til alle åndsverksrettighetene på området og i materialet som er offentliggjort på det.  Disse arbeidene er beskyttet av opphavsretten og andre lover og traktater som gjelder åndsverk verden rundt.  Alle slike rettigheter er forbeholdt. 

"CDK", "CDKDSI", "Autoline", "iLearn@CDKGlobal", "Kompact" og visse andre merkenavn som brukes på området, er registrerte varemerker for CDK eller dets tilknyttede selskaper i Storbritannia og andre land.

Endringer på området og i disse vilkårene

CDK har som mål å oppdatere området regelmessig og kan når som helst endre innholdet. Om nødvendig kan CDK oppheve tilgang til området eller stenge det på ubestemt tid. Enhver del av materialet på området kan være utdatert til enhver tid, og CDK har ingen forpliktelse til å oppdatere slikt materiale. 
CDK kan revidere disse vilkårene for bruk til enhver tid ved å gjøre endringer på denne siden. Du anbefales å sjekke denne siden fra tid til annen for å merke deg eventuelle endringer siden de er bindende for deg. Noen av bestemmelsene i disse vilkårene for bruk kan også bli satt til side av bestemmelser eller merknader som er publisert andre steder på området.

Ansvar

Materialet som vises på området, presenteres "som det er" uten noen løfter, betingelser, fremstillinger eller garantier om dets nøyaktighet. I den grad loven tillater det, frasier CDK og dets tilknyttede selskaper seg med dette alle betingelser, fremstillinger, garantier og andre vilkår som på andre måter kan være underforstått.
I den grad loven tillater det, frasier CDK og dets tilknyttede selskaper seg med dette uttrykkelig ethvert ansvar for alle direkte, indirekte eller følgemessige tap eller skader noen bruker måtte pådra i forbindelse med området eller i forbindelse med bruk, manglende mulighet til å bruke eller resultater av bruk av området, alle webområder med kobling til det og alt materiale som er lagt ut på det, inkludert, uten begrensning, ethvert ansvar for: tap av inntekt eller omsetning, tap av virksomhet, tap av fortjeneste eller kontrakter, tap av forventede innsparinger, tap av data, tap av goodwill, bortkastet arbeidstid og for alle andre former for tap eller skader, uansett hvordan de oppstår, og om de er forårsaket av subjektivt ansvar (inkludert forsømmelse), kontraktbrudd eller på annen måte, selv om det kunne forventes.
Dette påvirker ikke CDKs ansvar for dødsfall eller personskade grunnet dets forsømmelse eller noe annet ansvar som ikke kan fraskrives eller begrenses i henhold til gjeldende lov.

Informasjon om deg og dine besøk på området

CDK kan samle inn og behandle informasjon om brukere i samsvar med vår personvernpolicy, som er tilgjengelig fra området.  Ved å bruke området godtar du slik behandling, og du garanterer at alle dataene du oppgir, er nøyaktige. 
Leveranse av produkter og tjenester

Kontrakter for leveranse av varer eller tjenester som kan bli inngått som resultat av besøk på området, er underlagt CDKs generelle vilkår og betingelser, som vil bli gjort tilgjengelige for deg på det relevante tidspunktet.

Kobling til området

Du kan opprette en kobling til startsiden til området forutsatt at du gjør det på en rimelig og lovlig måte, som ikke skader CDKs omdømme eller utnytter det, men du må ikke opprette en slik kobling på en slik måte at du antyder noen form for tilknytning, godkjenning eller anbefaling fra CDKs side når det ikke eksisterer. Området må ikke integreres i noe annet webområde, og du kan heller ikke opprette en kobling til noen del av området bortsett fra startsiden. CDK forbeholder seg retten til å trekke tilbake tillatelsen til kobling uten varsel. 

Koblinger fra området

Området inneholder koblinger til andre områder og ressurser som leveres av tredjeparter.  CDK har ingen kontroll over innholdet på disse områdene eller ressursene og godtar ikke noe ansvar for dem eller for eventuelle tap eller skader som måtte oppstå som følge av din bruk av dem.  

Jurisdiksjon og gjeldende lov

De engelske domstolene vil ha eksklusiv jurisdiksjon over ethvert krav som oppstår fra eller er relatert til bruk av området, selv om CDK forbeholder seg retten til å gå til søksmål mot deg for brudd på disse betingelsene i landet du er bosatt i, eller i ethvert annet relevant land.  

Disse vilkårene for bruk og enhver tvist eller ethvert krav som måtte oppstå fra eller i forbindelse med dem eller innholdet deres eller opprettelsen av dem (inkludert ikke kontraktsmessige tvister og krav), skal være underlagt og forstås i samsvar med lovverket i Norge.